Algemene voorwaarden

Algemeen

De beroepsbeoefenaar zal voor de verrichte prestaties, ongeacht of de volledige opdracht wordt afgerond, periodiek een factuur, met toepassing van de BTW, opstellen en versturen naar de opdrachtgever.

Erelonen worden gefactureerd op basis van overeengekomen forfaits en/of gepresteerde uren. Het uurtarief zal op verzoek van de cliënt worden medegedeeld (art 76 WER).

De beroepsbeoefenaar kan dit tarief aanpassen naar eigen wens, maar zal de opdrachtgever hiervan voorafgaand in kennis stellen zodat deze de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op te zeggen vooraleer dit tarief in voege gaat.

De gehanteerde tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar op 1 januari en dit op basis van de index der consumptieprijzen van december.

De eerste indexaanpassing kan toegepast worden vanaf 1 januari, volgend op de start van de samenwerking.

Voor de aanmaak van het intern dossier wordt een forfaitaire opstartkost gerekend.
Dit dekt de opstartformaliteiten zoals opmaak opdrachtbrief, identificatieformulieren, volmachten en aanmaak van intern dossier en zal aangerekend worden, nog voor de werkelijke boekhoudkundige en fiscale prestaties van start gaan.

Betaling van erelonen en betwisting

De betaling dient te gebeuren op de vervaldatum die vermeld staat op de factuur en dit door overschrijving op rekeningnummer van de beroepsbeoefenaar of de ereloonnota wordt betaald door middel van een doorlopende opdracht.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen een periode van 15 dagen.

Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota.

Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Indien u ten laatste op vervaldag nog niet heeft betaald dan zal u een herinnering ontvangen.

Betaalt u dan nog altijd niet dan ontvangt u een volgende herinnering waarbij er mogelijks administratieve kosten worden aangerekend.

Heeft u dan nog altijd niet betaald dan zal u (aangetekend)in gebreke worden gesteld. Hierbij zal er van rechtswege een boete verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 50 per factuur en wordt de interestvoet betalingsachterstand handelstransacties toegepast.

In geval van gedeeltelijke betaling zal dit eerst aangerekend worden op de schadevergoeding en de interesten en pas daarna op het oorspronkelijk factuurbedrag.

Ontvangen wij alsnog geen betaling dan gaan wij over tot een minnelijke en indien nodig een gerechtelijke invordering, welke een substantiële verhoging van het factuurbedrag met zich meebrengt.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven of e-mail zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.